Quỹ bồi thường

Exness là thành viên của Ủy ban Tài chính, một tổ chức quốc tế tham gia giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngành dịch vụ cho thị trường ngoại hối.

Ủy ban Tài chính được thành lập để trở thành một ủy ban trung lập của bên thứ ba để xem xét và giải quyết các khiếu nại một cách công bằng. Việc này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết đơn giản, nhanh chóng hơn là thông qua các cơ quan quản lý ngành và hệ thống pháp luật.

Ủy ban đảm bảo rằng các nhà giao dịch và nhà môi giới được giải quyết tranh chấp của họ một cách nhanh chóng, hiệu quả, không thiên vị và xác thực, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên đều có câu trả lời công bằng và thấu đáo cho các mối quan tâm của họ. Ủy ban cũng cung cấp thêm sự bảo vệ cho các nhà giao dịch bằng cách sử dụng Quỹ bồi thường.

Cần lưu ý rằng Ủy ban Tài chính là một tổ chức giải quyết tranh chấp độc lập bên ngoài (EDR).

Quỹ bồi thường hoạt động như thế nào?

Quỹ bồi thường hoạt động như một chính sách bảo hiểm cho khách hàng của thành viên. Các quỹ này được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt và chỉ được sử dụng nếu thành viên từ chối tuân thủ quyết định của Ủy ban Tài chính.

Quỹ bồi thường được tài trợ như thế nào?

Quỹ bồi thường được tài trợ bởi Ủy ban Tài chính thông qua việc phân bổ 10% hội phí thành viên hàng tháng.

Ai có thể được nhận quỹ này?

Quỹ sẽ chỉ được sử dụng cho các quyết định đã được Ủy ban Tài chính ban hành. Quỹ này không chi trả cho các khoản lỗ của nhà giao dịch phát sinh khi tham gia vào giao dịch tự định hướng. Hơn nữa, quỹ cũng không áp dụng cho toàn bộ cơ sở khách hàng của nhà môi giới nếu nhà môi giới bị vỡ nợ.

Mức bảo hiểm tối đa của quỹ là bao nhiêu?

Quỹ bồi thường sẽ chỉ chi trả cho các quyết định của Ủy ban Tài chính, với mức bảo hiểm lên đến €20,000 cho mỗi khách hàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của Ủy ban Tài chính và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi.

Nâng cấp cách bạn giao dịch

Hãy tự mình tìm hiểu xem tại sao Exness lại là nhà môi giới được hơn 800,000 nhà giao dịch và 64,000 đối tác lựa chọn.